Hành Động
Chi Tiết
Points
Approval
Google +1 Một Trang Bất Kỳ
Thưởng xu k khi bạn Google +1 một trang bất kỳ trên trang web này
5.00
Auto approval
Bỏ Thích Một Trang Bất Kỳ
Trừ xu k khi bạn bỏ thích một trang bất kỳ trên trang web này
-5.00
Auto approval
Bỏ Google +1 Một Trang Bất Kỳ
Trừ xu k khi bạn bỏ Google +1 một trang bất kỳ trên trang web này
-5.00
Auto approval
New user
Assign points to new users
200.00
Auto approval
Profile complete
Assigns points when a user has 100% completed his / her profile. Must be used with the internal system avatar of AlphaUserPoints. Assigns 10% complete on registration, assigns 50% with image or avatar, reach 100% with small description, birthday, gender, hometown (city), job and education information. If the profile down and becomes incomplete, points will be removed automatically.
200.00
Auto approval
Upload avatar profile
Assigns points when a user upload a picture or avatar in his profile with the internal avatar system of AlphaUserPoints
50.00
Auto approval
Login
Attrib or remove points when a user log in into the frontend website
10.00
Auto approval
Change user level (2)
Automatically change user group when they reach a certain amount of points
0.00
No approval need
Inactive user
Remove points for inactive users after a preset period.
-30.00
Auto approval

Mua Bán Sỉ VNXK Cùng Loại Gần Bạn (Zoom bản đồ để xem chi tiết Địa Điểm)

Số tin đăng tương tự: 14563. Đang tải bản đồ...

BUONVNXK.COM là trang Web chuyên về buôn hàng VNXK, được thiết kế dành riêng cho các nhà buôn đồ Xuất Khẩu và khách hàng có thể tìm thấy nhau.

Võ Đình Thịnh

DOVNXK.COM